MBO lagerhuis debat

Laat uw stem horen aan het ministerie van OCW

Het mbo-lagerhuis

Naast vertrouwde ingrediënten, kent deze editie van de Dag van het mbo ook nieuwe onderdelen. Zo eren we de edele kunst van welsprekendheid door in Theater Orpheus een Debatcentrum te laten verrijzen. Hier kunt u met andere mbo-professionals de discussie aangaan over teruglopende studentenaantallen, toenemende verscheidenheid in het beroepsonderwijs en andere prikkelende onderwerpen. Iedere stelling wordt ingeleid door een deskundige van het ministerie van Onderijs, Cultuur & Wetenschap. Het debat wordt gevoerd onder de deskundige leiding van Jordy Sweep.

Wat kan het MBO met digitalisering van 10:10 tot 10:50
Jeroen van Mierlo

Digitalisering beïnvloed de arbeidsmarkt en de maatschappij. Digitalisering heeft effect op de inhoud van het onderwijs en de wijze hoe we onderwijs aanbieden. In welke mate is ons mbo onderwijs voldoende 21 century proof? Maken we voldoende tempo met onderwijsinnovatie met ICT? OCW ziet dat er op verschillende plekken professionals bezig zijn met adaptatie en innovatie met ICT, maar gaat het snel genoeg? Kom naar het debat en praat mee over het thema digitalisering mbo!

Jeroen van Mierlo is coordinerend beleidsmedewerker bij de directie mbo van het ministerie van OCW en houdt zich bezig met advies op het gebied van ICT en digitalisering.


Dalende studentenaantallen van 11:10 tot 12:00

Bram van der Kroon en Maartje Vedder

Het mbo krijgt de komende jaren te maken met een forse daling van de studentenaantallen. In sommige regio’s neemt het aantal studenten zelfs met 30% af. Op niveau 2 daalt het aantal studenten extra hard. Voor mbo-scholen wordt dit een grote uitdaging. Zij moeten in weerwil van deze afname zorgen voor een toegankelijk, breed en divers onderwijsaanbod. Wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken? Tijdens dit debat gaat u samen met  Bram van der Kroon en Maartje Vedder deze prikkelende vraag verkennen. Daarbij duiken direct enkele bijbehorende vragen op. Hoe komen we tot goede samenwerking tussen mbo-scholen en andere betrokkenen? Hoe zorgen we dat alle jongeren voldoende aanbod van opleidingen hebben? Moet het ministerie van OCW ingrijpen als het in de regio niet lukt om dit onderwijsaanbod te organiseren en overeind te houden? Kom naar de debatzaal en praat mee over de toekomst van ons beroepsonderwijs!

Bram van der Kroon is senior beleidsmedewerker bij de directie mbo van het ministerie van OCW en teamtrekker van het team Bestuurlijke verhoudingen.

Maartje Vedder is beleidsmedewerker bij de directie mbo van het ministerie van OCW. Zij zit in twee teams: Onderwijskwaliteit en Innovatie in de regio. Dossiers waar zij zich mee bezig houdt zijn onder andere toezicht (de onderwijsinspectie), kwaliteitsborging en de MBO Brigade.


Een flexibel mbo van 13:00 tot 13:50

Jerome Smits

Om te kunnen voldoen aan de wensen van de student en de arbeidsmarkt wordt het mbo steeds flexibeler. De roep om maatwerk neemt toe, onder meer doordat steeds meer volwassenen een leven lang ontwikkelen en onderwijs volgen. Binnen de huidige kaders kan al veel, maar verdere flexibilisering roept ook vragen op. Hoe flexibel willen we dat het mbo over 10 jaar is? En wat betekent dit bijvoorbeeld voor de inrichting van de kwalificatiestructuur, voor onderwijstijd, voor de bekostiging en de examinering? Wat zijn de gevolgen voor de school en de docent? Hoe bewaakt de rijksoverheid de maatschappelijke functie van het onderwijs als er minder regelgeving is? 
Mooie materie voor een daverende discussie. Kom dus naar het debat en praat onder leiding van Jordy Sweep en Jerome Smits mee over de toekomst van ons beroepsonderwijs!

Jerome Smits is coördinerend beleidsmedewerker bij de directie mbo van het ministerie van OCW en teamtrekker van het team Onderwijskwaliteit.


Wat doen we met jongeren in een kwetsbare positie van 14:00 tot 14:50
Jessica de Jong

De aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) krijgt een vervolg. Daarbij wordt een sterkere relatie gelegd met de arbeidsmarkt. OCW gaat de scholen vragen om, naast het formuleren van streefwaarden vsv zoals dat nu het geval is, ook streefwaarden vast te stellen over het aantal uitgevallen jongeren dat aan het werk komt. En daarnaast over uitgevallen jongeren die terugkeren in het onderwijs en alsnog een startkwalificatie halen. Van scholen wordt gevraagd om het gesprek in de regio hierover gaande te houden. Hoe krijgen we jongeren op school of aan het werk? Wat kan en moet de school en de docent hierin doen. Er zijn heel veel verschillende routes voor jongeren zonder startkwalificatie. Wat kunnen scholen in de regio doen om voor jongeren zonder startkwalificatie, samen met partners, de juiste route te bepalen? Hoe richt je je netwerk in? Met wie heb je contact? Met wat voor partners heb je te maken en hoe kom en houd je contact met hen?

Jessica de Jong is beleidsmedewerker bij de directie mbo van het ministerie van OCW. In het team Jongeren in een kwetsbare positie, houdt zij zich voornamelijk bezig met voortijdig schoolverlaten en de RMC-functie.


Moet Burgerschapsonderwijs worden aangescherpt in de wetgeving? van 15:00 tot 15:50
Koen Vos en Chris Holman

In vergelijking met andere landen doen Nederlandse scholen minder aan Burgerschapsonderwijs. Nederlandse scholieren en studenten hebben minder kennis over maatschappij en politiek en zijn niet zo maatschappelijk betrokken als scholieren in andere landen.

Voor het vo is een wetsvoorstel in de maak dat formuleert wat er veranderd moet worden voor het Burgerschapsonderwijs in de toekomst. Naar verwachting treedt de wet begin 2020 in werking. Moet er voor het mbo ook een dergelijke aanscherping in de wet komen, die een eind maakt aan de vrijblijvendheid van het Burgerschapsonderwijs in het mbo?

Koen Vos is practor bij ROC Friese Poort. Zijn ervaring en kennis op de gebieden kunst, filosofie en religie zet hij als practor in voor de (door-) ontwikkeling van brede vorming binnen ROC Friese Poort.

Chris Holman is practor bij Noorderpoort College.  Zijn inzet is vanuit de pedagogie in het onderwijs. In de kernprincipes van Holman staan liefde en plezier centraal, en is het van belang om de balans te vinden tussen Talent, Veiligheid en Uitdaging.